Cause
32% executat
Donate Now
“Dinamitzar el sector turístic de Miami Platja”

CAMP 7

Programes de millora social, urbanística i econòmica del barri.

DESCRIPCIÓ

El turisme és un dels pilars de l’economia de Mont-roig del Camp, de Miami Platja i de la Florida. No obstant, el sector presenta una sèrie de dèficits sobre els quals el projecte pretén actuar, entenent que es tracta d’una activitat econòmica important que actua com a motor de l’economia local, empenyent altres activitats. El sector turístic de Miami Platja presenta una sèrie de problemàtiques com són:

 • L’estacionalitat. Es tracta d’un model força estacional basat en el turisme de sol i platja típicament estival. Això marca un gran contrast hivern-estiu i és especialment significativa la manca d’ingressos de moltes famílies durant l’hivern per la falta de treball.
 • L’estancament de l’oferta. Existeix una manca de modernització i manteniment d’infraestructures, essent especialment important la falta d’una adequada senyalització turística.
 • La poca diversificació de l’oferta. L’oferta es concentra en càmpings o segona residència i a més l’oferta d’activitats que poden realitzar els turistes durant la seva estada no és gaire àmplia.
 • La poca estratègia conjunta coma territori, en el que l‘estratègia conjunta pot aportar salts de creixement i competitivitat que no pot l’estratègia individual.

En aquest sentit el sector turístic de Miami Platja, necessita una empenta que li permeti adaptar-se a les exigències de la demanda i poder competir amb els nuclis propers. Actualment el turisme es mostra com un activitat de vital importància per al desenvolupament local en la conjuntura econòmica actual, en la qual és essencial que el sector esdevingui més competitiu.

Per aconseguir aquesta fita és necessari planificar estratègicament el sector turístic del municipi, centrant les actuacions previstes al programa en les següents:

 • Elaboració d’un Pla estratègic de turisme, que inclogui:
  • Una fase de diagnòstic, amb una acurada recerca i anàlisi de dades sobre el sector i que prevengui la constitució d’una Taula de Turisme de Qualitat on hi siguin representants els principals agents turístics del territori, tant de l’àmbit públic com del privat.
  • Una fase participativa i de redacció d’accions concretes planficades estratègicament per a enfortir el sector, i en conseqüència, millorar l’economia del barri i les perspectives laborals dels seus habitants.
 • Organització d’activitats promocionals o d’altre caire recollides en el Pla estratègic de turisme que tinguin com a objectiu principal la millora econòmica del barri i el seu àmbit d’influència.
 • Millores en la senyalització turística.

OBJECTIUS

a) Dinamitzar el sector turístic de Miami Platja.
b) Fomentar un turisme de major qualitat i sostenible.
c) Aconseguir estratègia conjunta de territori.

BENEFICIARIS

En general els habitants de l’àrea d’intervenció. De forma més directa els comerciants i persones del sector turístic de l’àrea d’intervenció.

ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE

Regidoria de Turisme de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp

INDICADORS DE REALITZACIÓ

Pla estratègic de turisme elaborat
Taula de Turisme de Qualitat creada
Activitats organitzades
Nova senyalització instal·lada

INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE

Nombre de visitants a Miami Platja.

 

DOTACIÓ ECONÒMICA

Pressupost: 95.000€
Finançament
Aportació Generalitat: 47.500€
Aportació Ajuntament: 47.500€

CALENDARI DE DESPLEGAMENT

 
2012 Punt táctil informatiu en l’Oficina de Turisme
2017 – 2018 Elaboració del pla estratègic de turisme, diagnosi estratègica i propostes de dinamització al barri de La Florida de Miami Platja.

JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA

Despesa anual Import Aportació Generalitat
2012 6.446,34€ 3.223,17€
2017 9.873,60€ 4.936,80€
2018 14.810,40€ 7.405,20€
Total justificat 31.130,34€ 15.565,17€