Cause

“Alfabetització digital de la població del barri”

CAMP 4

Incorporació de les tecnologies de la informació als edificis.

DESCRIPCIÓ

Les noves tecnologies ofereixen un enorme ventall de possibilitats en el món de la informació i de la participació ciutadana, i el coneixement sobre el seu ús ha esdevingut indispensable per a la integració social, cultural i laboral de les persones. La Florida i Miami Platja és una zona de concentració de població en risc d’exclusió social i nivell formatiu baix i no té cap servei orientat a la formació sobre la nova societat de la informació. El projecte planteja la creació d’una aula de noves tecnologies destinada a evitar el risc d’estratificació digital entre la població del barri, a l’antic CAP de Miami Platja, dins l’àmbit d’intervenció. Amb aquesta actuació es vol enfocar l’alfabetització digital com un procés d’aprenentatge col·laboratiu que vagi més enllà de la formació instrumental en informàtica.

El servei s’estructura sobre els següents eixos: a) és una plataforma per a la participació de la ciutadania; b) és una eina instrumental amb caràcter introductori a les TIC; c) és un recurs que facilita la integració social i laboral, obert a tota persona que ho desitgi; i d) és un espai de promoció de la creativitat i la innovació de la cultura i l’esbarjo.

El programa preveu adequar un espai que allotgi l’aula de noves tecnologies i adquirir el material informàtic, així com contractar un tècnic que organitzi i dinamitzi els serveis que ofereixi aquest programa. Més concretament, el tècnic realitzarà les següents funcions: orientació tècnico-pedagògica i atenció personalitzada a les persones i entitats usuàries del servei; definició de continguts específics en funció de les necessitats detectades i execució de les accions pertinents; creació d’instruments tecnològics, materials pedagògics i espais digitals per la informació i la participació; disseny dels instruments de seguiment i avaluació dels grups i les activitats; definir les polítiques de difusió de les iniciatives del centre per tal de què arribin a la població potencialment usuària; mantenir els espais de coordinació amb els Serveis Municipals, amb els altres programes del projecte d’intervenció integral, i amb altres iniciatives que es duguin a terme al barri i el municipi.

A la pròrroga atorgada al 2014 per part del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, es va introduir una modificació de l’import d’aquesta actuació. Es va augmentar l’import en 100.000€ i es va disminuir de l’actuació 3.01.01 inclosa en el Camp 3, per poder continuar ofeint formacions als ciutadans del barri.

OBJECTIUS

a) Alfabetització digital de la població del barri, en especial els joves, la gent gran, els nouvinguts i totes aquelles persones que no tenen mitjans propis per a accedir a les noves tecnologies.
b) Donar a conèixer el món digital i les oportunitats que aquest ofereix.
c) Desenvolupament d’habilitats i capacitats que facilitin la integració social i laboral dels usuaris.
d) Foment de la participació ciutadana de forma que aquest recurs sigui un instrument per a tota comunitat que s’adapti a la realitat dels veïns, entitats i serveis de la zona.

BENEFICIARIS

Ciutadans i entitats del barri.

ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE

Àrea de Serveis a les Persones de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.

INDICADORS DE REALITZACIÓ

Aula habilitada.
Tècnic contractat.
Nº d’activitats realitzades.

INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE

Índex de satisfacció dels usuaris.
Millora de les habilitats informàtiques de la població.
Millora de la integració social i laboral de la població en situació de vulnerabilitat.

 

DOTACIÓ ECONÒMICA

Pressupost 2010-2014: 110.000€
Pressupost pròrroga 2014-2016: 210.000€
Finançament
Fons de Barris: 105.000€
Aportació Ajuntament: 105.000€

CALENDARI DE DESPLEGAMENT

2012 Obertura Aula TIC i adquisició equips informàtics
2013-2017 Realització de cursos de formació

JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA

Despesa anual Import Aportació Generalitat
2012 22.115,61€ 11.057,80€
2013 25.534,12€ 12.767,06€
2014 50.868,17€ 25.434,08€
2015 12.010,15€ 6.005,08€
2016 6.733,08€ 3.366,54€
2017 3.026,40€ 1.513,20€
Total justificat 120.287,53€ 60.143,76€

Imatges Aula TIC