Cause

“Informar, sensibilitzar i animar al col·lectiu de dones de l’àmbit “

CAMP 6

Equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i dels equipaments.

DESCRIPCIÓ

Al barri hi ha un nombrós col·lectiu de dones en situació de risc d’exclusió social. Es tracta sobretot de dones grans, dones immigrants i dones que no estan inserides en el mercat laboral formal i que treballen a casa fent feines domèstiques que no estan reconegudes. Una bona manera de reconèixer aquesta feina domèstica i professionalitzar-la es a través del sector emergent de serveis a les persones, especialment el subsector de serveis d’atenció a la dependència, principalment gent gran. Uns serveis a les persones que s’ha d’entendre de forma integral, tant atenció social, com sanitària, com educativa, com d’oci i turisme, com immobiliària, d’assegurances, etc., especialment cercant la qualitat i qualificació. Aquest sector, especialment el d’atenció a gent gran, actualment esta demandant mà de obra, de diferents nivells de qualificació, tots ells amb un grau elevat de seguretat.

Les oportunitats territorials que ofereix aquest sector emergent reclamen començar a posicionar-se. Així el projecte preveu implementar un programa per tal d’informar, sensibilitzar i animar al col·lectiu de dones de l’àmbit per a que apostin per dedicar-se, bé com a emprenedores bé com a treballadores, a aquest sector. Amb la millora de les competències i del nivell d’autonomia econòmica de les dones, es pretén per un costat, fomentar el treball femení de qualitat i emprenedor i per l’altre diversificar l’economia del barri. Donat el sector i el col·lectiu, es farà un especial èmfasi en el foment del cooperativisme. Aquest programa anirà complementat de manera important pel programa de Treball als Barris.

El programa vol realitzar accions orientatives sobre les dones del barri:

  • Contractar un/atècnic/a que es dediqui a temps complert a la dinamització del programa – Fomentar una millor qualificació i formació entre el sector femení. Serà important donar facilitats i incentius a les dones perquè puguin formar-se (pagar el transport públic, xecs cangurs…).
  • Dinamitzar la creació de cooperatives: incentivar la creació de nous negocis ajudant i assessorant en tots els tràmits de creació, realitzar un seguiment de les noves empreses i ajudar a la seva promoció.

OBJECTIUS

a) Fomentar la millora de la formació i ocupació de les dones i la seva autonomia econòmica dins la família.
b) Incentivar la creació de cooperatives de dones en el sector del servei a les persones.
c) Diversificar l’economia del barri.

BENEFICIARIS

Dones residents al barri.

ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE

Àrea de Serveis a les Persones de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.

INDICADORS DE REALITZACIÓ

Tècnic contractat.
Nombre d’atencions realitzades.

INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE

Índex de satisfacció de les dones participants i de les associacions.
Nombre d’empreses generades.
Nombre de llocs generats.

 

DOTACIÓ ECONÒMICA

Pressupost: 200.000€
Finançament
Aportació Generalitat: 100.000€
Aportació Ajuntament: 100.000€

 

CALENDARI DE DESPLEGAMENT

   
2013 Foment del treball curs dones i cooperativisme
2017-2019 Programa dones i cooperativisme
2018 Compra material programa dones i cooperativisme

JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA

Despesa anual Import Aportació Generalitat
2013 3.700,00€ 1.850,00€
2017 3.207,60€ 1.603,80€
2018 21.618,75€ 10.809,38€
2019 17.641,80€ 8.820,90€
Total justificat 46.168,15€ 23.084,08€