Cause

“Sentiment de capacitat del barri d’aconseguir superar la crisi conjuntament”

CAMP 7

Programes de millora social, urbanística i econòmica del Barri.

DESCRIPCIÓ

Accelerat per la nova conjuntura econòmica, hi ha a l’àmbit d’intervenció un creixent nombre de famílies amb precarietat econòmica. L’Ajuntament, en col·laboració amb entitats com la Fundació Clariana, ha engegat programes de cobertura d’aquesta necessitat, com un Banc d’Aliments i Roba.

El Pla de Barris pretén complementar aquestes iniciatives amb la generació de noves dinàmiques comunitàries de cohesió social i construcció d’identitat de barri. En èpoques de dificultats econòmiques, aquesta innovació ha de permetre la creació de nous marcs conceptuals col·lectius d’ajuda mútua, d’autovaloració positiva, de sentiment de capacitat del barri de sortir-se’n conjuntament.

Aquesta dinàmica creativa es desenvoluparà a través de la metodologia d’Investigació-Acció Participativa. Arran de la resolució de problemes, els investigadors i els actors del problema acaben generant un model i un coneixement, que es pot capitalitzar en forma d’aportació al món del coneixement. Per això, aquest programa es coordinarà amb el món de la investigació aplicada.

S’espera la creació de mecanismes comunitaris com un pla de voluntariat (organització per col·laborar en les diferents tasques que es vagin generant, com podria ser la recaptació d’aliments, l’emmagatzematge, la distribució dels mateixos, la difusió en campanyes, la gestió dels recursos, la recopilació de base de dades, etc) i la creació d’una taula de responsabilitat social del barri, de detecció i cobertura de necessitats socials emergents.

Finalment, tota aquesta actuació pot servir per reactivar processos econòmics en concepte d’inserció laboral amb noves vies per fer desenvolupar tasques laborals als aturats del barri.

OBJECTIUS

a) Conèixer la problemàtica del col·lectiu amb risc social del barri.
b) Fomentar la integració social de les persones.
c) Aprendre i desenvolupar noves dinàmiques comunitàries.

BENEFICIARIS

Població resident al barri i del municipi en general.

ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE

Àrea de Serveis a les Persones de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.

INDICADORS DE REALITZACIÓ

Professionals contractats.
Nombre de persones ateses.
Número de proves pilot.

INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE

Índex de satisfacció dels usuaris.
Millora de la integració de les persones a la vida social i l’ús dels recursos i serveis del barri i el municipi.
Millora de la cohesió social del barri.

DOTACIÓ ECONÒMICA

 
Pressupost: 160.000€
Pròrroga 2018-2020: 86.000€
Finançament
Aportació Generalitat: 43.000€
Aportació Ajuntament: 43.000€

CALENDARI DE DESPLEGAMENT

 
2012-2013 Cursos de formació per aturats

JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA

Despesa anual Import Aportació Generalitat
2012 1.500,00€ 750,00€
2013 2.850,00€ 1.425,00€
Total justificat 4.350,00€ 2.175,00€