Cause
0% executat
Donate Now

“Incorporar els criteris de gènere al model urbà del barri”

CAMP 6

Equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i dels equipaments

DESCRIPCIÓ

El programa vol crear un equip de treball, sota la perspectiva d’equitat de gènere, que estableixi els criteris a seguir relacionats amb el model urbà i amb la incorporació i visibilitat de les dones, en relació al projecte en general i als seus programes en particular. Cada programa incorporarà en el seu desenvolupament uns criteris per assegurar diferents aspectes que garanteixin l’equitat de gènere, ja sigui en temes de seguretat, d’accessibilitat, de presència de les dones o de participació en general. Aquest programa és mostra com a transversal al programes urbanístics.

El programa constarà de diverses fases:

  • Fase 1.Treball intern interdisciplinar dins de l’Ajuntament per determinar les limitacions i potencialitats tècniques a tenir en compte per estudiar la incorporació dels criteris d’equitat de gènere, en les actuacions d’espai públic i equipaments contingudes en el PII.
  • Fase 2. Diagnosi incorporant la perspectiva de gènere(3/4 mesos): Aquesta diagnosi es realitzarà per part d’un equip professional. De manera paral·lela es treballaria amb grups de discussió formats per dones i homes que avaluaran les dificultats que tenen per al desenvolupament de la vida quotidiana.
  • Fase 3. Taller participatiu.
  • Fase 4. Estudi de programació de l’equipament o de l’espai públic per a determinar els usos.

OBJECTIUS

a) Incorporar els criteris de gènere al model urbà del barri.
b) Assegurar una visió transversal d’igualtat de gènere en el conjunt dels programes del projecte.

BENEFICIARIS

Veïnes i veïns residents al barri.

ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE

Àrea de Serveis a les Persones de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.

INDICADORS DE REALITZACIÓ

Grup constituït.
Criteris definits.
Nombre de programes amb els criteris incorporats.

INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE

Grau de satisfacció de les dones en la implementació dels criteris.
Avaluació positiva de les dones de la definició i de la implementació dels criteris.

DOTACIÓ ECONÒMICA

Pressupost: 5.000€
Finançament
Aportació Generalitat: 2.500€
Aportació Ajuntament: 2.500€