Cause
89% executat
Donate Now
“Reforma integral de la urbanització en els carrers de nucli inicial de Miami”

CAMP 1

Millora de l’espai públic i dotació d’espais verds.

DESCRIPCIÓ

La Florida mostra una urbanització deteriorada per a l’ús i el pas del temps, amb pavimentacions irregulars i insegures tant en les voreres per a la circulació de vianants com especialment en la calçada pel trànsit rodat, una il·luminació insuficient, que reforça la sensació d’inseguretat, instal·lacions i serveis aeris que produeixen una percepció desendreçada de l’entorn, i manca d’arbrat i mobiliari urbà.

Durant l’any 2011 i 2012 es va realitzar la pavimentació i reparació de l’asfalt de tots els carrers del Barri de La Florida de Miami Platja.

L’Avinguda Barcelona, es el centre neuràlgic del barri, on es concentren tots els comerços i on es concentra tota l’activitat econòmica, per això la necessitat de reconversió d’aquest eix urbà. Aquesta actuació, que canviarà radicalment el concepte viari del barri, té l’ambició d’integrar l’Av. Barcelona (antiga N340) a l’espai públic del barri i del municipi. D’aquesta manera el barri de La Florida rejoveneix i assumeix la centralitat que li pertoca dins l’estructura urbana del municipi.

Durant el 2017 i 2018 es realitzarà la col·locació d’arbrat i mobiliari urbà dins l’àmbit del Pla de Barris i seguidament la reconversió de l’Av. Barcelona. Aquesta, es el centre neuràlgic del barri i presenta una urbanització deteriorada. Com la resta de carrers que incloïa aquesta actuació, es vol renovar l’asfalt, millorar la pavimentació de les voreres, nou enllumenat i servei d’aigua, col·locació d’arbrat, recorregut de parcs i mobiliari urbà, de forma que es generin uns passejos ambales i segurs, revitalitzant aquesta zona comercial i turística que actualment està en declivi. Actualment es un espai de vehicles (carretera N340) en la que actualment 19.695,44m2 està destinat per al pas de vehicles i 2.885,22m2 per a vianants i on no hi consta cap zona verda.

L’actuació consistiria en la renovació i millora urbana dels serveis urbans i pavimentació d’un tram de l’Avinguda Barcelona aquest concretament, seria el que engloba des de la Plaça Tarragona (aquesta no inclosa) fins al tram que arriba abans del Carrer Veracruz, en total 22.580,66m2 transformats en un espai destinat principalment per a les persones (passeig).

La modificació que es proposa transformarà aquesta avinguda en un espai per a les persones, en total 22.580,66m2, que durant tot el seu recorregut es podrà gaudir de 982,81m2 de zones verdes i mobiliari urbà, 16.182,00m2 destinats per a l’ús dels vianants i 5.415,85m2 destinats per a vehicles.

OBJECTIUS

Millorar els carrers per on transitar lliurement amb seguretat, tant pels vianants com pels vehicles.

BENEFICIARIS

Veïns del barri i visitants.

ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE

Àrea de Serveis Territorials.

INDICADORS DE REALITZACIÓ

1.1: Uns 99.705 m2 de renovació d’asfaltat de carrers
1.1: 22.580,66m2 de renovació de l’Av. Barcelona
1.2: 16.182,00m2 de zona de pas de vianants i 5.415,85m2 de pas de vehicles
1.2, 1.4: 982,81m2 de zones verdes i mobiliari urbà
5.1: Nou enllumenat i servei d’aigua

INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE

Índex de satisfacció dels usuaris
Millora de la imatge urbana
% del nombre estimat de residents beneficiaris de l’actuació

DOTACIÓ ECONÒMICA

Pressupost: 4.000.000€
Pressupost modificació 2017-2018: 6.680.354,56€
Finançament
Aportació Generalitat: 3.340.177,28€
Aportació Ajuntament: 3.340.177,28€

CALENDARI DE DESPLEGAMENT

  
2011-2012 Pavimentació i reparació del ferm asfàltic dels carrers del Barri de La Florida.
2012 Redacció del projecte de senyalització
2014-2015 Senyalització horitzontal i vertical del Barri de La Florida.
2016 Millora de pluvials al tram nord de l’Av.Cadis
2017 Senyalització orientativa del Barri de La Florida
2018-2019 Obres de remodelació d’un tram de l’Avinguda Barcelona
2018 Subministrament i col·locació de papereres al Barri de La Florida
 

JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA

 
Despesa anual Import Aportació Generalitat
2011 1.691.355,25€ 845.677,63€
2012 54.831,39€ 27.415,70€
2015 116.646,23€ 58.323,12€
2016 13.350,63€ 6.675,32€
2017 45.859,00€ 22.929,50€
2018 2.127.076,89€ 1.063.538,44€
2019 1.938.702,01€ 969.354,00€
Total justificat 5.987.827,40€ 2.993.913,71€
Imatges
2011 – Pavimentació dels carrers del Barri de La Florida. Alguns exemples de carrers.

 

2014 – 2015 Senyalització horitzontal i vertical del Barri de La Florida. Alguns exemples de carrers.
 2017 – Senyalització orientativa del Barri de La Florida. Alguns exemples
Attachments
 • imatge-virtual-av-barcelona-2
 • img-20170603-wa0015
 • senyal-19_4_av-bcn
 • captura-9
 • sevilla_despres-2
 • sevilla_abans-2
 • segovia_abans
 • segovia_despres
 • sevilla_despres
 • sevilla_abans
 • caceres_despres
 • caceres_abans