Cause

CAMP 2

Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis.

DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ

Un gran percentatge dels edificis plurifamiliars d’habitatge que es concentren al llarg de l’Av. Barcelona són de baixa qualitat constructiva. L’envelliment i les manipulacions d’ús (tancament de balcons, instal·lacions d’aparells d’aire condicionat i antenes, etc), demanen inversions de manteniment i rehabilitació dels seus elements comuns (façanes, cobertes, escales i patis) per tal de millorar les condicions d’habitabilitat, de seguretat en l’ús i el paisatge urbà de tota l’àrea a intervenir així com l’adequació dels vestíbuls i la instal·lació d’ascensors per tal de millorar l’accessibilitat.

Es pretén difondre a través d’una campanya d’informació entre els veïns afectats i de suport a la presa de decisions en relació a les intervencions per tal d’aconseguir realitzar el dictamen tècnic necessari per a la sol·licitud prèvia, que permetria sol·licitar els ajuts atorgats per la Generalitat, o per elaborar el projecte tècnic per a la realització de les obres. S’instal·larà un punt d’informació ubicat a les oficines municipals de Miami Platja.

OBJECTIUS

a) Millorar les condicions d’habitabilitat dels edificis.
b) Millorar  l’accessibilitat dels edificis mitjançant la instal·lació d’ascensors.
c) Millorar el paisatge urbà de la zona.

BENEFICIARIS

Residents en els edificis amb problemes d’accessibilitat, estructurals i de rehabilitació.

ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE

Àrea de Serveis Territorials

INDICADORS DE REALITZACIÓ

2.2: Nombre de dictàmens (TEDI) o projectes tècnics realitzats
2.3: Nombre d’edificis rehabilitats
2.4: Nombre de consultes realitzades al punt d’informació.

INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE

Millora de l’accessibilitat, de les condicions d’habitabilitat, qualitat i seguretat dels edificis.
Millora de l’autoestima general del barri i grau de satisfacció dels usuaris.
Millora de la imatge urbana.

 

DOTACIÓ ECONÒMICA 2.01.01 Punt d'informació

Pressupost: 30.000€
Finançament
Aportació Generalitat: 15.000€
Aportació Ajuntament: 15.000€

DOTACIÓ ECONÒMICA 2.02.01 Rehabilitació d'elements col·lectius

Pressupost: 150.000€
Finançament
Aportació Generalitat: 75.000€
Aportació Ajuntament: 75.000€