Cause
“Millorar l’accessibilitat als equipaments i la mobilitat general dins l’àmbit”

CAMP 8

Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.

DESCRIPCIÓ

L’actual urbanització de l’àmbit d’actuació és deficitària quant a la seva morfologia i no compleix amb el que estableix la “Llei de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques de la Generalitat de Catalunya”. És per això que es planteja una actuació on puntualment s’actuï sobre les voreres i vorades dels carrers de tot l’àmbit i s’inclouen els accessos als edificis públics. Es tindrà en compte els diversos criteris que té en compte el codi d’accessibilitat pel que fa a canvis de textures de materials i dimensions acceptables per a passos entre elements de mobiliari fixes.

Desprès de finalitzar les obres de senyalització tant horitzontal com vertical dels carrers del barri de La Florida, es veu necessari fer el rebaix en les cruïlles de totes les voreres compreses en l’àmbit, perquè siguin accessibles pels ciutadans i principalment per la gent gran i persones de mobilitat reduïda, per poder creuar els passos de vianants actualment senyalitzats.

En l’actualitat, en moltes cruïlles no hi ha cap tipus de rebaix de vorera per a vianants i els que hi ha construïts no compleixen amb les normes d’accessibilitat i seguretat.

Dins l’àmbit s’ha de tenir en compte que existeix un alt índex de població major de 65 anys. En aquesta zona es reuneix els serveis municipals de Casal d’Avis i els serveis d’atenció social, rebent un important flux d’usuaris amb mobilitat reduïda i en situació de dependència.

Es vol fer el rebaix de les voreres per tal de que siguin accessibles als passos de vianants pels ciutadans del barri i en especial atenció a la gent gran i a les persones amb mobilitat reduïda i amb l’import disponible actualment no es suficient per fer totes les voreres dels carrers de l’àmbit d’intervenció del projecte.

Per això, a la sol·licitud de modificació i pròrroga del projecte, s’ha demanat l’augment de l’import d’aquesta actuació.

OBJECTIUS

Millorar l’accessibilitat als equipaments i la mobilitat general dins de l’àmbit.

BENEFICIARIS

Usuaris dels equipaments específicament i veïns del municipi en general.

ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE

Àrea de Serveis Territorials.

INDICADORS DE REALITZACIÓ

8.1 Puntuals barreres arquitectòniques eliminades.
1.1 Superfícies de paviment nou annex.

INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE

Índex de satisfacció dels usuaris.
Millora de la mobilitat dels vianants amb dificultats.
% del nombre estimat de residents beneficiaris de l’actuació.

 

DOTACIÓ ECONÒMICA

Pressupost: 200.000€
Pressupost pròrroga extraordinàira 2016-2018: 600.000€
Finançament
Aportació Generalitat: 300.000€
Aportació Ajuntament: 300.000€

CALENDARI DE DESPLEGAMENT

2014 Reparació de voreres dins l’àmbit del Barri de La Florida
2015 Reparació de voreres de l’àmbit i creació de les voreres de la Plaça dels Oliveres
2016-2017 Construcció de passos de vianants adaptats dins l’àmbit del Pla de Barris
2018 Reparació voreres dins l’àmbit del Pla de Barris

JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA

DESPESA ANUAL IMPORT APORTACIÓ GENERALITAT ALTRES FONTS
2014 26.692,62€ 13.346,30€
2015 24.158,09€ 12.079,06€
2017 41.137,88€ 20.568,95€ 89.826,17€
2018 60.830,05€ 30.415,02€
TOTAL JUSTIFICAT 152.818,64€ 76.409,33€ 89.826,17€
 Imatges
2014 – 2015   Reparació de voreres de l’àmbit.
Attachments
  • 8-01-imatge
  • voreres-ok_2
  • voreres-ok_1-2
  • voreres-fase-3-2
  • voreres-fase-3-1
  • 20140514_131058
  • 20140415_114824
  • 20140331_125151