Cause

“Vull, llavors puc; reflexiono, llavors faig”

CAMP 5

Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà.

DESCRIPCIÓ

La nostra actitud i la nostra conducta cap a la sostenibilitat és un assumpte personal, intransferible i íntim. Podem enganyar a tots, excepte a nosaltres mateixos, perquè la qüestió ambiental és una qüestió de presa de decisions: Vull, llavors puc; reflexiono, llavors faig. Coneixements, percepcions, conductes i actituds són dimensions que, en conjunt, conformen el concepte de consciència. La consciència contribueix a la formació integral de la persona, a la seva educació a tots els nivells. Així doncs, l’educació ambiental ha de ser l’activador de la consciència ambiental de la persona.

En el marc de preservar el medi i conscienciar la ciutadania, es pretén portar a terme tallers i campanyes de sensibilització ambiental amb el fi que activin la consciència ambiental dels veïns i veïnes de l’àmbit d’intervenció, en especial la població infantil conjuntament amb el CEIP Joan Miró. Les accions seran:

  • Campanya per fomentar la recollida selectiva: Es tracta de sensibilitzar la població resident de la importància de realitzar una recollida selectiva, emfatitzant la realitzada per l’Ajuntament arrel de la instal·lació dels nous contenidors soterrats.
  • Campanyes de prevenció de residus: Es pretén implicar als establiments comercials en pràctiques ambientals correctes, i molt especialment en la reducció dels residus comercial.
  • Campanya d’estalvi de l’aigua: Es tractaria donar consell pràctics que es poden aplicar diàriament a casa per poder estalviar aigua, a la vegada que indicar els beneficis d’estalvi de cadascuna de les accions recomanades. Això resulta important degut al gran consum d’aigua deguda a la tipologia d’edificacions del barri on hi ha presents moltes piscines i jardins de gespa.
  • Campanya d’estalvi d’energia: Donar una sèrie de consell i informacions amb trucs i hàbits que permeten estalviar energia sense suposar un gran esforç farà a les persones ser conscients que de manera fàcil poden obtenir un important estalvi energètic i econòmic.
  • Campanya de sensibilització contra els abocadors incontrolats: A la diagnosi s’ha fet esment de la importància dels abocadors incontrolats a Miami. Si bé aquest abocadors no estan dins de l’àmbit, una part de la població que aboca els residus en aquests si que resideixen en l’àmbit. Per aquest motiu és important actuar sobre la sensibilització en prevenir i evitar els abocaments incontrolats en diferents punts i fins i tot intentar realitzar alguna campanya de neteja d’aquest abocadors, com ja esta realitzant l’Ajuntament.
  • Programa d’educació ambiental a l’escola: Desenvolupar un programa d’educació ambiental a l’escola és de vital importància per completar l’educació dels infants. La conscienciació ambiental dels joves resulta important ja que aquests són el futur del barri i són una bona eina per incidir en la conscienciació dels pares.

OBJECTIUS

a) Sensibilitzar i conscienciar la ciutadania sobre la importància d’aprofitar els recursos naturals de manera racional.
b) Aconseguir inculcar hàbits més sostenibles entre la ciutadania.
c) Completar la formació acadèmica dels escolars del barri amb l’educació ambiental.

BENEFICIARIS

Residents del barri.

ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE

Àrea de Serveis Territorials de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.

INDICADORS DE REALITZACIÓ

Nombre de campanyes realitzades.
Nombre de fulletons impresos.
Nombre d’alumnes assistents a les classes.

INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE

Augment del reciclatge.
Disminució de residus generats.
Disminució del consums d’energia energia i d’aigua.
Reducció de la presencia d’abocadors.

 

DOTACIÓ ECONÒMICA

Pressupost: 90.000€
Finançament
Aportació Generalitat: 45.000€
Aportació Ajuntament: 45.000€

CALENDARI DE DESPLEGAMENT

   
2017 Subvenció SOC Treball als Barris 2017, contractació agents cíviques
2018 Formació i material agents cíviques
2018 Subvenció SOC Treball als Barris 2018, contractació agents cíviques
2019 Formació i material agents cíviques

JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA

     
DESPESA ANUAL IMPORT APORTACIÓ GENERALITAT ALTRES FONTS
2018 2.745,62€ 1.372,81€ 47.782,00€
2019 3.824,63€ 1.912,33€ 70.339,32€
TOTAL JUSTIFICAT 6.570,25€ 3.285,14€ 118.121,32€