Cause
“Espais de connexió i reunió amables i segurs”

 CAMP 1

Millora de l’espai públic i dotació d’espais verds.

DESCRIPCIÓ

El Barri de La Florida de Miami Platja presenta un dèficit de zones verdes de trobada per als seus habitants.

Aquesta actuació proposa adequar les places per al bon ús dels ciutadans, millorant l’accessibilitat, eliminant les barreres arquitectòniques existents, plantant vegetació, incorporant mobiliari urbà, instal·lant enllumenat de gran eficiència energètica, etc, per tal d’aconseguir uns espais de connexió i reunió amables i segurs.

L’adequació de la Plaça de les Oliveres, sent aquesta, una de les zones verdes més importants del barri, s’executarà durant les anualitats 2017 i 2018 amb un import pressupostat de 400.000,00€. Aquesta plaça es de 6.000m2 de superífice on 4.000m2 seran destinats a espais verds, 500m2 destinat a àrea de joc. Es col·locarà mobiliari urbà que inclourà papereres, bancs i taules com també instal·lació de fanals i balises.

En la sol·licitud de modificació es proposa traspassar els imports disponibles a l’actuació 1.02 Nova urbanització.

OBJECTIUS

Augmentar la presència de les zones verdes executades a l’àmbit i així millorar les condicions de vida dels habitants. Generar recorreguts que fomentin els moviments a peu en comptes d’en cotxe.

BENEFICIARIS

Veïns del barri.

ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE

Àrea de Serveis Territorials.

INDICADORS DE REALITZACIÓ

1.1: 6.000m² de superfície tractada
1.2: 2 arbres col·locats (es mantenen 40 existents)
1.3: 15 fanals instal·lats i 50 balises (llums de terra)
1.4: 4 papereres, 12 bancs i 2 taules
1.7: 500m² d’espais verds creats
8.1: puntuals barreres arquitectòniques eliminades

INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE

Índex de satisfacció dels usuaris
Millora de la imatge urbana
% del nombre estimat de residents beneficiaris de l’actuació

 

DOTACIÓ ECONÒMICA

Pressupost inicial: 800.000€
Pressupost pròrroga extraordinària 2016-2018: 1.300.000€
Pressupost modificació 2017-2018: 417.464€
Finançament
Aportació Generalitat: 208.732€
Aportació Ajuntament: 208.732€

 

CALENDARI DE DESPLEGAMENT

    
2011 Redacció del projecte d’urbanització de la Plaça dels Olivers del Barri de La Florida
2018 Modificació del projecte d’urbanització del Parc de les Oliveres del Barri de La Florida
2018-2019 Execució del projecte d’urbanització del Parc de les Oliveres del Barri de La Florida

JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA

Despesa anual Import Aportació Generalitat
2011 17.464€ 8.732,00€
2018 4.537,50€ 2.268,75€
2019 382.045,62€ 191.022,80€
Total justificat 404.047,12€ 202.023,55€
Attachments
  • emplacament-1-01-2
  • imatge-av-bcn
  • emplacament-lespai
  • emplacament-3-01
  • emplacament-1-03
  • emplacament-1-02
  • emplacament-1-01
  • zones-verdes-2