Cause

“Fomentar les relacions entre les persones residents”

CAMP 3

Provisió d’equipaments per a l’ús col·lectiu.

DESCRIPCIÓ

Es planteja la oportunitat de convertir la Pista d’estiu en un espai a l’aire lliure on els veïns del barri puguin anar a practicar esport. La pista d’estiu es troba situada en la confluència de l’Avinguda Saragossa i el carrer de la Diputació, en aquest existeix un gran buit urbà on es situa en un punt extrem l’esglèsia.

El que es pretén es rehabilitar totalment l’actual zona esportiva que hi ha a la part nord de la plaça de l’esglèsia per tal que sigui un punt multifuncional per la pràctica de l’esport i un punt de trobada destinat a totes les edats. Per aconseguir-ho es necessari la remodelació de l’actual zona existent, la qual, presenta deficiències greus d’urbanització, de seguretat i d’equipaments per poder practicar esports. La zona es troba pavimentada amb paviment bituminós, no hi ha tanca perimetral amb la qual cosa poden accedir vehicles sense cap mena de control. Hi ha uns vestidors i lavabos a la part nord que estan deteriorats i no disposen d’aigua calenta.

Es pretén realitzar les actuacions necessàries per tal de poder crear una zona poliesportiva adient per la pràctica segura de diferents esports i adient per totes les edats des dels més petits fins a la gent gran.

Constarà de diverses instal·lacions per la pràctica de l’esport a l’aire lliure, una pista poliesportiva que comprendrà els diferents esports; futbol, bàsquet, hoquei, patinatge entre altres, circuit saludable amb màquines d’exterior per la gent gran, un àrea destinada a l’esport infantil, una altra a atletisme i una zona de convivència i pícnic.

Es proposa també la urbanització d’aquest espai amb una superfície de 4.646m2, soterrant línies elèctriques, creant voreres i tancaments perimetrals, creant murs de contenció i demés elements necessaris per tal de poder realitzar la instal·lació de les diferents pistes i equipaments.

OBJECTIUS

Dotar al barri d’un espai per la pràctica de diferents esports destinats a totes les edats.
Potenciar l’activitat socioeconòmica a través de la millora de la pràctica esportiva a totes les edats.
Contribuir a millorar els hàbits de salut a través de la pràctica de l’esport.
Potenciar la imatge i la millora de la qualitat de vida del barri.

BENEFICIARIS

Usuaris de les instal·lacions específicament i residents del barri en general.

ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE

Àrea de Serveis Territorials.

INDICADORS DE REALITZACIÓ

3.2: 4.646m2 de superfície esportiva urbanitzada
3.3: 210m2 de vestidors i lavabos reformats
3.3: 1.500m2 de pista poliesportiva per futbol, bàsquet, hoquei, patinatge entre altres.
3.3: 300m2 d’àrea equipada de màquines d’exterior per la pràctia d’esport de la gent gran
3.3: 800m2 d’àrea destinada a l’esport infantil
3.3: 450m2 de superfície destinada a atletisme i altres
3.3: 400m2 de zona de convivència i pícnic.

INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE

Usuaris atesos per l’equipament.
% de la població coberta per l’equipament.
Índex de satisfacció dels usuaris.

DOTACIÓ ECONÒMICA

Pressupost: 500.000€
Finançament
Aportació Generalitat: 250.000€
Aportació Ajuntament: 250.000€

CALENDARI DE DESPLEGAMENT

  
2018 Aixecament topogràfic pista d’estiu
2018-2019 Execució obres zona poliesportiva a l’aire lliure

JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA

Despesa anual Import Aportació Generalitat
2018 462,08€ 231,04€
2019 244.799,61€ 122.399,56€
Total justificat 245.261,69€ 122.630,60€
Attachments
  • emplacament-3-2
  • actuacio-3-02