Cause

“L’esperit del pla i les actuacions que es projecten”

CAMP 7

Programes de millora social, urbanística i econòmica del Barri.

DESCRIPCIÓ

Aquest programa inclou la coordinació de totes les actuacions del projecte, i també accions de participació i comunicació en relació al pla en el seu conjunt. Es tracta d’accions que cal planificar i executar de manera transversal a les altres actuacions, i per això s’ha creat un programa conjunt específic.

  • En un projecte integral és molt important la tasca de coordinació i lideratge per tal de desplegar el projecte amb la màxima eficàcia. Per això aquest projecte preveu crear la figura del Coordinador del projecte i dotar-lo d’un programa transversal específic. De fet, tot i que està previst que la majoria d’actuacions del projecte s’engeguin a partir de 2009, les accions de coordinació començarien ja l’any 2008, i inclourien feines de planificació, preparació i coordinació de recursos per tal de poder posar en marxa el projecte de manera efectiva tot just començar l’any 2009.
  • A nivell de participació, es vol potenciar la creació d’una interlocució vàlida i representativa en el sí de l’àmbit d’actuació que permeti implementar el projecte amb la legitimitat necessària, establint un mecanisme de relacions periòdiques per tal de crear hàbits participatius. Per aconseguir revitalitzar Miami cal recolzar i donar un impuls al seu teixit associatiu, i, malgrat que hi ha poques entitats i associacions al barri, aquestes tenen un elevat potencial per a esdevenir més actives i dinàmiques si se’ls ofereixen els recursos i incentius adequats. Per a aconseguir-ho, es preveu la creació d’un grup permanent de representants dels veïns de l’àmbit d’actuació. Es preveu la presència d’un dinamitzador/tècnic perquè tingui un contacte periòdic amb les entitats que el permetrà: detectar possibles necessitats; oferir-los assessorament, orientació i suport per a poder desenvolupar les seves activitats; fomentar l’acostament entre els veïns del barri que no participen del teixit associatiu i les entitats existents; promocionar i facilitar la creació de noves entitats en cas que hi hagi persones interessades
  • A nivell de comunicació, cal destacar que uns del elements claus pel bon funcionament dels programes participatius i transversals és la bona transmissió de la visió i l’estratègia del projecte i tota la informació d’activitats, ja que només si els veïns i veïnes del territori són coneixedors de l’esperit del pla i les actuacions que es projecten o executen, podran implicar-se i participar en els processos de disseny, planificació i execució. Caldrà sistematitzar la informació millorant els sistemes de comunicació utilitzats fins al moment i utilitzant mecanismes de participació propers i engrescadors per aportar un plus d’autoestima als veïns i veïnes del barri i per mirar d’engrescar-lo des del començament en la consecució dels objectius del projecte, és a dir un barri amb futur colectiu.

 

A part d’habilitar un local on instal·lar l’oficina del Pla de Barris com element de proximitat als veïns, està previst contractar un tècnic coordinador del projecte (a jornada completa), un tècnic de participació (a mitja jornada) i un tècnic de comunicació (a mitja jornada). També es pretén crear un grup permanent de representants dels veïns i grups de treball, així com editar materials de difusió (en formats diversos) sobre el projecte, el grau d’execució i els resultats de les actuacions.

OBJECTIUS

a) Coordinar la planificació i l’execució de les actuacions i els programes que configuren el projecte per tal de maximitzar l’impacte positiu del procés de regeneració urbana.
b) Crear sinergies entre els diferents programes i actuacions del projecte.
c) Crear i mantenir canals de comunicació i diàleg vàlids i representatius entre la societat civil i l’administració.
d) Donar a conèixer a la ciutadania els objectius del projecte i les intervencions previstes.
e) Facilitar la participació dels veïns i altres actors del barri en el desenvolupament del projecte d’intervenció integral.

BENEFICIARIS

Veïns/es del barri.

ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE

Alcaldia de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.

INDICADORS DE REALITZACIÓ

Obertura de l’oficina de gestió.
Realització dels grups de treball.
Edició dels materials de difusió.

INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE

Desenvolupament de les actuacions i programes del projecte segons els terminis previstos.
Creació de sinergies entre els diferents programes i actuacions i també entre els tècnics.
Establiment d’un canal de comunicació representatiu i permanent entre la societat civil del barri i l’Ajuntament.
Participació dels veïns i altres actors en el desenvolupament del projecte.
Alt nivell de coneixement de la ciutadania sobre els objectius del projecte i les actuacions previstes.

 

DOTACIÓ ECONÒMICA

Pressupost: 474.000€
Finançament
Aportació Generalitat: 237.000€
Aportació Ajuntament: 237.000€

CALENDARI DE DESPLEGAMENT

 
2011-2012 Diagnòstic socioeconòmic i assistència tècnica Barri de La Florida.
2012 Creació Oficina Pla de Barris. Web Pla de Barris Disseny de la imatge corporativa i maquetació butlletí 
2010 – 2019 Sous Gerència
2016  Actualizació de la pàgina web del Pla de Barris a WordPress.
2018 Contractació enginyer
2018 Infografies Av. Barcelona
2018 Acte participatiu Comiat N340, Benvinguda Avinguda Bcn
2018 Jornada participativa “Fent Barri, fem poble”
2019 Suport treballs Av. Barcelona
2019 Disseny cartells campanya dinamització comercial Av. Bcn

JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA

DESPESA ANUAL IMPORT APORTACIÓ GENERALITAT ALTRES FONTS
2011 62.444,89€ 31.222,44€ 24.000,00€
2012 56.957,01€ 28.478,50€
2013 30.402,51€ 15.201,31€
2014 17.707,21€ 8.853,62€
2015 30.214,23€ 15.107,17€
2016 33.234,39€ 16.617,70€
2017 30.144,40€ 15.072,21€
2018 64.401,46€ 32.200,75€
2019 63.093,93€ 31.546,96€
TOTAL JUSTIFICAT 388.601,03€ 194.300,66€ 24.000,00€